predaj domén
 
Máte už účet ?

Registrácia nového užívateľa

Zabudnuté heslo?

Posledné domény odchytené cez náš Backorder :

- emiraty.sk - 14.07.2024
- cricket.sk - 13.07.2024
- napln.sk - 12.07.2024
- vestkyna.sk - 08.07.2024
- taborakfest.sk - 06.07.2024
- autor.sk - 05.07.2024
- talizmany.sk - 04.07.2024
- hardver.sk - 04.07.2024
- dropshiping.sk - 04.07.2024
- ponuky.sk - 02.07.2024
- pns.sk - 27.06.2024
- kefka.sk - 27.06.2024
- upratovacky.sk - 24.06.2024
- poistenia.sk - 23.06.2024
- hydroponia.sk - 20.06.2024
- donaskajedla.sk - 19.06.2024
- pilates.sk - 15.06.2024
- vztah.sk - 14.06.2024
- dreveneuhlie.sk - 13.06.2024
- domica.sk - 11.06.2024
- fightclub.sk - 08.06.2024
- ostrovnaelektraren.sk - 07.06.2024
- promobike.sk - 03.06.2024
- privategym.sk - 26.05.2024
- lacnecestovanie.sk - 24.05.2024
- webstudio.sk - 21.05.2024
- urnovepomniky.sk - 16.05.2024
- interview.sk - 12.05.2024
- cyclo.sk - 03.05.2024
- strazca.sk - 02.05.2024
predaj domén
 

Pravidlá

 

1) Úvodné ustanovenie
Účelom pravidiel je určiť zásady užívateľov a poskytovateľa doménových služieb na portáli www.kupadomeny.sk. Poskytovateľom služieb na portáli kupadomeny .sk (ďalej len poskytovateľ) je 
Eva Hromádková – Kristínka
Námestie Slobody 17
921 01 Piešťany
IČO:       32843232
DIČ:       1032193272
IČ DPH:                SK1032193272
SK-NIC identifikátor:      EVAH-0016
Názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia, Trhová 2, Trnava

2) Definície a vysvetlenie niektorých pojmov
-The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") je neziskovou organizáciou založenou v roku 1998 v Kalifornii ako technické koordinačné centrum pre Internet, ktorej jednou z funkcií je podpora a zabezpečenie Internet Domain Name System (IDNS). Tento systém umožňuje budovanie hierarchie doménových mien odvodzovanej od najvyššej úrovne doménových mien (top level domain names - TLD). 
-TLD (top level domain names) sú doménové mená hierarchicky najvyššej úrovne, definované v dokumentoch RFC 1035 a ďalších, ktorými sú buď generické "gTLD" alebo dvojmiestne kódy krajín "ccTLD" priradené prevažne na základe normy ISO 3166. 
-Internetová doména SK je TLD definovaná podľa kódu Slovenskej republiky v norme ISO 3166. 
- Doména druhej úrovne je reťazec definovaných znakov, priradených pred TLD (a za prípadné domény tretej a vyššej úrovne) a oddelených od TLD, prípadne aj od domén tretej a ďalšej úrovne, znakom '.' (bodka). Tento reťazec tvorí menný priestor, ktorým na báze DNS (Domain Name Service) servera Držiteľ Domény identifikuje na Internete svoje služby a aktivity potom, ako je menný priestor zanesený do evidencie SK-NIC na základe uzatvorenej Zmluvy o Doméne (ďalej len "Registrácia"). Registrácia je predpokladom poskytovania Služby a nie jej obsahom. 
-Doména je pre účely týchto Pravidiel Doménou druhej úrovne pod internetovou doménou SK, t.j. Doména druhej úrovne priradená pred dvojmiestny kód krajiny Slovenská republika, ktorý na základe normy ISO 3166 je "sk" a oddelená znakom '.' (bodka) a je určená na použitie Držiteľom Domény. 
-Službou  sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít poskytovateľa, prostredníctvom ktorých si plní svoje povinnosti vo vzťahu k Užívateľovi.
- Backorder domén (ďalej len backorder) je špeciálna služba, ktorá sa snaží registrovať doménu automaticky ihneď po jej expirácii (jej uvoľnení k registrácii). Náš plne automatizovaný systém sa pokúša registráciu Vami vybranej domény okamžite po jej uvoľnení.


3) Užívateľský účet
3.1) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá chce využívať služby portálu kupadomeny.sk sa musí zaregistrovať.  Registráciou sa zaviaže, že všetky informácie, ktoré zadal pri registrácii sú pravdivé a správne a súhlasí s podmienkami poskytovateľa. 
3.2) Druhy zákazníckych účtov
-užívateľský účet
-VIP účet(pravidlá 9.)
3.3) Užívateľské účty poskytujú služby
-backorder
-predaj domén
-registrácia domén
-prehľad prevzatých domén
-zmena DNS domén
-zmena držiteľa domén
-formuláre
-fakturácia
-novinky

4) Backorder
4.1) Každému zákazníkovi, ktorý použije službu Backorder bude po úspešnom odchyte vystavená do 14 dní od odchytu predfaktúra s variabilným symbolom. Predfaktúru uhradí bankovým prevodom. Na základe úhrady bude poskytovateľom uhradený  ročný poplatok za údržbu domény. Nasledovne na to bude zmenený SK-NIC identifikátor držiteľa domény podľa požiadaviek užívateľa.
4.2) Služba Backorder nie je spoplatnená kreditným systémom a po neúspešnom odchyte nebude užívateľovi účtovaný žiadny poplatok.
4.3) Zákazník má možnosť  pridať do Backorderu doménu a ľubovoľne zrušiť podľa bodu 4.5. Zákazník nemôže objednávať a rušiť domény na základe testingu objednanosti domén(cross-validácia objednávok). Užívateľský účet ,ktorý bude vyhodnotený ako testingovy bude po napomenutí zablokovaný.  
4.4) Zrušenie domén z Backorderu je možné iba pre domény, ktoré nie sú objednané cez prednostnú rezerváciu odchytu domén.  Domény, ktoré sú objednané cez prednostnú rezerváciu odchytu nie je možné vyradiť z backorderu.  Zrušiť ich môže iba administrátor na základe mailovej požiadavky. Domény, ktoré neboli objednané cez prednostnú rezerváciu odchytu, je možné zrušiť iba do 24 h pred odchytom popr. kedykoľvek v priebehu 30-tich minút od ich objednávky.
4.5) Zákazník sa zaväzuje uhradiť riadne a včas všetky odchytené domény cez jeho účet.
4.6) V zaujme internetovej komunity ma zakaznik na uhradenie domeny stanovenu fakturacnu dobu(dobu splatnosti),popripade po oznameni mailom sa moze doba na splatnost predfaktury predlzit o nahradny termin. Portal kupadomen.sk si aj nadalej vyhradzuje pravo fakturovat zakaznikovi zdareny odchyt.
4.7) Maximálny počet objednaných domén je v systéme limitovaný na: počet uhradených domén + 30 (nevzťahuje sa na predĺžené domény). Maximálny počet fakturovaných predfaktúr(objednávok) je 2 predfaktúry na jedného uživateľa súčasne. Keď uživatel dosiahne 3 neuhradené a vystavené predfaktúry,jeho účet bude dočasne pozastavený do prvej úhrady,ked bude automaticky odblokovaný.
4.8) Do služby backorder je zakázané zadávať domény, ktoré sú v rozpore z ochrannou známkou. Pri takomto konaní stráca zákazník akýkoľvek nárok na doménu, ktoré je totožná s orchannou známkou a taktiež nesie všetky právne následky, ktoré vznikli registráciou takejto domény . Register ochraných známok: http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?register=oz&adv=true
4.9) Stornovať sa dá iba objednávka domény , nedá sa stornovať už vykonaná služba samotnej registrácie domény podla platných pravidiel SK-nicu . Spoplatnené úkony sú nevratné https://sk-nic.sk/wp-content/uploads/2018/09/Pravidla_2018_10_01_final.pdf

5. Predaj domén
5.1 Predaj domén je bezplatná služba pre zákazníka. Umožňuje každému riadne zaregistrovanému užívateľovi zadať doménu na predaj medzi ponuku.
5.2 Automaticky systém kontaktuje priamo predajcu/zákazníka. Portál Kupadomeny.sk si neúčtuje poplatok za sprostredkovanie. Obchod prebieha priamo medzi predávajúcim a kupujúcim.

6) Nastavenie DNS
6.1) Zákazníkovi sa po odchyte/registrácii domény priradí doména pod jeho účet, kde si s ňou môže voľne manipulovať a zadávať DNS. Zákazník môže meniť DNS záznamy odchytených domén pri doménach, ktoré boli odchytené službou backorde popr. registrované na jeho užívateľský účet.

7.)Zmena držiteľa domény
7.1 Zmena držiteľa domény sa vystavuje na žiadosť zakaznika popr. automaticky a to na SK-NIC identifikátor, ktorý má zákazník zadaný v nastaveniach.
7.2 Všetky požiadavky na zmeny držiteľa musia byť odoslané z emailu, ktorý má uživateľ domény v nastaveniach.
7.3. Ak sa rozhodne užívateľ zmeniť držiteľa domény vystavím formulár F6  na zmenu držiteľa domény. Užívateľ svoju kópiu podpíše – nemusí byť notárov overená a zašle na adresu  SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4. Kópiu dokladu vo formáte PDF zašle na adresu predaj@kupadomeny.sk. Zmena držiteľa domény je možná iba ak je doména v stave DOM_OK


8. Druhy užívateľských účtov
8.1 Pod pojmom riadny účet rozumie zákazník účet, ktorý mu je pridelený po úspešnej registrácii. Umožňuje:
- objednanie backorderu domén (v množstve 1) a to do doby 20 dní pred jej plánovaným zmazaním zo zóny „.sk“
- pridávanie domény do zoznamu domén na predaj, ktorý je umiestnený na stránke www.kupadomeny.sk
- zmenenie DNS záznamu domény
8.2 VIP účet
VIP účet získa zákazník po uhradení minimálne 1 domény, ktorú si objednal cez službu Backoder.
VIP účet má všetky možnosti riadneho účtu s doplnkovými službami a to je:

  • Zadanie prednostnej rezervácie domény – umožnuje objednať doménu na backorder až do 35 dní pred jej plánovaným vymazaním zo zóny „.sk“
  • nie je obmedzený počtom objednaných domén na backorder
  • zákaznícke zľavy (ich výška je stavená v cenníku www.kupadomeny.sk/cennik a odvíja sa od počtu objednaných a uhradených domén.

9) Použitie osobných údajov v informačnom systéme kupadomeny.sk

9.1) Užívateľ vyhlasuje, že vyplnením registračného Formulára udeľuje súhlas v zmysle § 7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Predpis"), s tým, aby ním poskytnuté údaje (zoznam údajov je uvedený v príslušných Formulároch) boli spracúvané za účelom poskytovania služieb
9.2) poskytovateľ sa zaväzuje že, neposkytne údaje tretím osobám,  nepoužije ich na účely nesúvisiace s týmito pravidlami.

10) Úhrady za služby poskytované na kupadomeny.sk
10.1)Úhrada prebieha na základe zaslanej predfaktúry po úspešnom odchyte/registrácii. Zákazník uhrádza predfaktúru jednorázovo, v správnej sume a s riadne zadaným variabilnym symbolom, ktorý je na predfaktúre.
10.2) Odchytené domény sa fakturujú po 10. dňoch popr. keď počet odchytených neuhradených domén presiahne 20. Fakturačný systém nedovoľuje fakturovať uživateľovi dalšie doméne pokiaľ nemá uhradenú predchádzajúcu predfaktúru(v stave splatnosti ci v náhradnom termíne). Na opätovné fakturovanie domén je potrebné neuhradenú predfaktúru uhradiť,pozmeniť,alebo vyradiť po udaní dôvodov z fakturácie(mailom na fakturačné oddelenie, poprípade telefonicky )
10.3) Meškanie platby za poskytnute služby: Ak užívateľ nedodrží termín stanovený na úhradu predfaktúry a to viac ako 7 dní, je mu na nasledovnej predfaktúre skrátená doba splatnosti na polovicu oproti pôvodnej.

10.4)  Fakturovať sa možu domény iba na Slovenskú Fakturačnú adresu(plátcom aj neplátcom DPH), po dohode poprípade aj Adresu zapadajúcu pod európsku úniu,ale iba v prípade, že uživateľ je plátcom DPH vo svojej krajine.

 

11) Tranfer domén
10.1) Transferom domén sa rozumie zmena registrátora domény na náš SK-NIC identifikátor. 
10.2) Podmienkou na transfer domén je následné uhradenie ročného poplatku za údržu domény.


12) Zánik užívateľského účtu
12.1) Zánikom užívateľského účtu rozumieme ukončenie poskytovania služieb poskytovateľom a vyradením daného účtu z informačného systému.
12.2) Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet po neuhradení vystavenej faktúry/predfaktúry na služby, ktoré si u poskytovateľa objednal resp. na služby ktoré mu boli riadne vykonané. Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet popr. zmazať všetky objednávky pri podozrení na duplicitné účty.
12.3) Pozastavenie účtu.  Účet užívateľa bude pozastavený po termíne splatnosti predfaktúry, ktorá nebola uhradená. Účet bude odblokovaný pre ďalšiu možnosť objednávky služieb ihneď po úhrade. V prípade, že predfaktúra bude bez udania dôvodu neuhradená viac ako 3 dni, systém uvoľní objedávky backorderu uživateľa pre ostatných užívateľov. Blokovanie účtu sa nevzťahuje na automatické predfaktúry - predĺženie domén.

13) Hazard bez licenicie na doménach

13.1 Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť k návrhu novely zákona o hazardných hrách SR, ktorá sa do 3. augusta 2016 nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Dotknutý návrh okrem iného v oblasti internetu zavádza zoznam zablokovaných webových sídiel (domén) (§ 15b), ktorý je nutné sledovať a na základe ktorého zavádza povinnosť okamžitého blokovania prístupu (čl. VII) s potenciálnym trestom odňatia slobody až na 2 roky pri vykonávaní činností pre osoby, ktoré ilegálne prevádzkujú hazardnú hru bez licencie (zákon nerozlišuje či vedome alebo nevedome).

Uživatel je zodpovedný za web obsah prevádzkovaný na proxy drzanych doménach  t.z. doména je držaná v prospech uživatela pričom je použitý náš SK-NIC identifikator. V prípade že bude vlastník domény propagovat hazardné hry,alebo iným sposobom poukazovať na stránky s možnosťou hazardu bez licencie bude doména zmazaná.


 

        All rights reserved ©2024 kupadomeny.sk - odchyt,predaj domén podpora@kupadomeny.sk  

>